มาตรฐานเว็บไซต์ ภาครัฐ หรือ Government Website Standard คืออะไร รู้กันรึยัง !

by seo sawasdeeidea 10 November 2016   Other

Government Website Standard สรุปโดยรวมๆเลยก็คือ ในปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายสําคัญของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้กําหนดให้ส่วนราชการต่างๆ ต้องมีเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์องค์กร เพื่อให้บริการตามภารกิจและนําเสนอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆแก่ประชาชน เพื่อให้การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อยกระดับความสามารถของการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ให้ก้าวไปสู่ระดับความสามารถในเรื่องการบูรณาการ และเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน และหน่วยงานธุรกิจ หน่วยงานราชการ  ให้สามารถก้าวไปสู่จุดหมายของการบูรณาการเชื่อมโยงกัน ที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

โดยเนื้อหารวมๆ ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของเนื้อหาเว็บไซต์ (Contents)
คุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่ควรมี (Recommended Features)
รวมถึงแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security)
ซึ่งได้รวบรวมและประมวลจาก กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อกําหนดองค์การสหประชาชาติ (United Nations)

พบกับสาระความรู้และเทคนิคการทำเว็บไซต์ดีๆ ได้ที่ บทความ SME2WEB ตอนต่อไปครับ
สนใจทำเว็บไซต์ WordPress ระดับพรีเมี่ยมกับเรา ติดต่อได้ที่ SME2WEB.COM

  Comments

Written by

Posted In