นิยามของ SMEs

by sme2web admin 5 January 2012   บล๊อก

SMEs ย่อมาจาก Small and Medium Enterprises หรือแปลไทยว่า วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม สำหรับความหมายของวิสาหกิจ ครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

  1. กิจการการผลิต (Product Sector) ครอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรม (Agricultural Processing) ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) และเหมืองแร่(Mining)
  2. กิจการการค้า (Trading Sector) ครอบคลุมการค้าส่ง (Wholesale) และการค้าปลีก (Retail)
  3. กิจการบริการ (Service Sector)

ลักษณะขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กำหนดจากมูลค่าชั้นสูงของสินทรัพย์ถาวร สำหรับกิจการแต่ละประเภท ดังนี้

ตารางสรุปความแตกต่างระหว่างวิสาหกิจขนาดย่อม และวิสาหกิจขนาดกลาง

ประเภทกิจการ วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง
จำนวนการจ้างงาน มูลค่าสินทรัพย์ถาวร จำนวนการจ้างงาน มูลค่าสินทรัพย์ถาวร
กิจการผลิตสินค้า ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 50 ล้านบาท เกินกว่า 50 คนแต่ไม่เกิน 200 คน เกินกว่า 50 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท
กิจการให้บริการ ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 50 ล้านบาท เกินกว่า 50 คนแต่ไม่เกิน 200 คน เกินกว่า 50 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท
กิจการค้าส่ง ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 25 ล้านบาท เกินกว่า 25 คนแต่ไม่เกิน 50 คน เกินกว่า 50 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท
กิจการค้าปลีก ไม่เกิน 15 คน ไม่เกิน 30 ล้านบาท เกินกว่า 15 คนแต่ไม่เกิน 30 คน เกินกว่า 30 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 60 ล้านบาท
*มูลค่าสินทรัพย์ถาวร : พิจารณาจาก

  • ก. มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิไม่รวมที่ดิน ตามที่ปรากฏในงบการเงินล่าสุดของกิจการที่ได้จัดทำขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
  • ข. มูลค่าสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดิน ตามที่ได้รับการประเมินจากสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่น่าเชื่อถือ
ในกรณีที่มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิตาม ก. และ ข. ต่างกัน ให้ถือจำนวนที่น้อยกว่าเป็นมูลค่าสินทรัพย์ถาวร
หมายเหตุ :
ทั้งนี้ หากจำนวนการจ้างงานของกิจการใดเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม แต่มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง หรือจำนวนการจ้างงานเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง แต่มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม ให้ถือจำนวนการจ้างงานหรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่น้อยกว่าเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
1. หลักเกณฑ์การพิจารณาจำนวนการจ้างงาน ให้พิจารณาจากหลักฐานแสดงจำนวนการจ้างงานที่ได้จัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด
2. หลักเกณฑ์การพิจารณามูลค่าสินทรัพย์ถาวร พิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิซึ่งไม่รวมที่ดินตามที่ปรากฏในงบการเงินล่าสุดของกิจการที่ได้จัดทำขึ้นโดยผู้ทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี หรือได้รับการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิซึ่งไม่รวมที่ดิน ตามที่ได้รับการประเมินจากสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่น่าเชื่อถือ ในกรณีที่มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิดังกล่าวต่างกัน ให้ถือจำนวนที่น้อยกว่าเป็นมูลค่าสินทรัพย์ถาวร
  Comments

Written by

Posted In